చిత్రానికి పద్యం - మిట్టపల్లిపరశురాములు

 మక్కువమీరగచదువులు        
చక్కగనేర్వంగయువత-చతురతచేతన్                    
మిక్కిలిపనులునుచిక్కగ 
చక్కనిజీవనముచేత-సాగుచునుందుర్.                                             
   *.     *.     *.     *.  *.        

కామెంట్‌లు