కాలచక్రమా!;- గుండ్లపల్లి రాజేంద్రపసాద్, భాగ్యనగరం
కదులుకదులు కాలమా
ముందుకుకదులు కాలమా
నిలిచిపోకు కాలమా
నిదురబోకు కాలమా          ||కదులు||

అందాలను చూపిస్తూ
ఆనందాలను కూరుస్తూ
కేరింతలు కొట్టిస్తూ
చిందులు వేయిస్తూ             ||కదులు||

విజయాలను దక్కిస్తూ
లక్ష్యాలను చేరుస్తూ
విలువలను పెంచుతూ
అక్రమాలను త్రుంచుతూ        ||కదులు||

విద్యాబుద్ధులు నేర్పుతూ
విఙ్ఞానాన్ని పెంచుతూ
సన్మార్గాన నడుపుతూ
వెలుగులు చిమ్ముతూ            ||కదులు||

కష్టాలను తొలగిస్తూ
సుఖాలను కలిగిస్తూ
చిరునవ్వులు చిందిస్తూ
మోములను వెలిగిస్తూ           ||కదులు||

ఊహలను ఊరిస్తూ
ఉల్లాసము కలిగిస్తూ
మమతల్లో ముంచుతూ 
మదులను మురిపిస్తూ           ||కదులు||

రేయిపగలు మారుస్తూ
రోజులను గడుపుతూ
ఋతువులను మారుస్తూ
వత్సరాలు గడుపుతూ          ||కదులు||

కోకిలలా కూస్తూ
నెమలిలా నర్తిస్తూ
చిలుకలా పలుకుతూ
చిన్నారులలా లాలిస్తూ         ||కదులు||

పువ్వులను పూయిస్తూ
పొంకాలను చూపిస్తూ
పరిమళాలు చల్లుతూ
పరిసరాలు కాపాడుతూ       ||కదులు||

భవితకు భరోసానిస్తూ
నవ్యతను చేకూరుస్తూ
నదిలోని నీటిజాలులా
కడలిలోని కెరటాలులా      ||కదులు||


కామెంట్‌లు