నీకోసమే డాక్టర్ . గౌరవరాజు సతీష్ కుమార్.
 వేలవేల వసంతాలు వొలికినట్లుగా 
చల్లచల్లని వెన్నెల చల్లిపోయినట్లుగా
గుండెలో శ్రుతిలయలు కులికినట్లుగా 
పెదాలపై దరహాసం శాశ్వతంగా నిలిచినట్లుగా
యెదలోతుల్లో ఏదో ఆనందం పుట్టినట్లుగా
అంతరాంతరాలకు ఆత్మీయతను అందిస్తూ
నీకోసమే కొత్త సంవత్స రావాలి!
మిత్రమా! నీకోసమే కొత్తసంవత్సరం రావాలి!
కేవలం నీకోసమే సుమా!!
**************************************
మిత్రులందరికీ నూతన ఆంగ్ల సంవత్సర శుభాకాంక్షలతో మీ సతీష్ కుమార్.

కామెంట్‌లు