చిత్రానికి పద్యం ; మిట్టపల్లిపరశురాములు
 దేశభక్తిగలిగి-దేశాన్నిప్రేమించి              
బానిసత్వబతుకు-బాగుజేయ 
 తెల్లవారితోడ-తెగియించిపోరాడి.             
  తెచ్చెవీరబోసు-స్వేచ్ఛమనకు                  
*.     *.    *.                           

కామెంట్‌లు