కవితాంజలి;- " రసస్రవంతి "-" కావ్యసుధ "
కవులకు గాయకులకు యీ                              
 భువిలో నాట్యమ్ము సల్పు  పొలతుల కెలమిన్
సవినయ వందన మందును                             
 కవిరాజుగ కలియుగాన కవన మ్మొప్పన్

చిత్ర కళా శిల్పకళా 
మిత్రుల బృందమ్ములోని మేధావులకున్
క్షేత్రాలలొ వెలసిన, ప
విత్ర దివిజపాదములకు వే వేల నతుల్

" రసస్రవంతి "
" సాహితీ విరాట్"
'వాజ్ఞ్మయ రత్నాకర '
 7075505464

" కావ్యసుధ "
'వాజ్ఞ్మయ భూషణ'
'ఆధ్యాత్మిక సాహిత్య సామ్రాట్'
9247313488 : హైదరాబాదు

కామెంట్‌లు