చిత్రానికి పద్యం ; -మిట్టపల్లిపరశురాములు

 ఆటవెలదులనెన్నియొ-మేటిగాను.    
కలియుగమునందుకుళ్ళును-కలముచేత.                                    
 రాసితొలగించెవేమన-రాజిపడక              
అందుకొనుమోయిమాజోత-లందుకొనుము                                     
  *.      *.     *.        *.            

కామెంట్‌లు