* కోరాడ నానీలు *

 పరతంత్రం నుండి ... 
స్వతంత్రా నికి
  గణ తంత్రము... 
  స్వేచ్ఛ స్వైర విహారం..! 
     ******
ప్రపంచ రాజ్యా0గాలు
  పరిశీ లించి
 క్రోడేకరించినా
  ఆశ ఫలించ లేదే..! 
     *****
ప్రజలకొరకు,ప్రజలచేత
  ప్రజలే... 
    ఎన్నుకోబడినా. ... 
 ఒరి గిం దేమి..!? 
    ******
ఎన్నో ఆశయాలు 
 ఎన్నెన్నో ఆశలతో
  రూపొందించినా
  నిరాశా జనకమే.! 
     ******
సు పరిపాలన కోస0
   స్వ పరిపాలన ! 
 పాలకుల... 
  స్వార్ధ0 కోసమయిందే...!! 
      *****
కామెంట్‌లు