కోరాడ నానీలు

 వేకువననే... 
 హరిదాసు 
   హరి సంకీర్తనలతో
    నెలగంట పెఇట్టారు ! 
     *****
  రవి మకర రాసి లోకి
   ఉత్త రాయణ ప్రారంభ0
    పుణ్య కాలం
    సంక్రా0తి...! 
      *******
 ఇల్ళకు దాన్యలక్ష్మి 
  రైతు శ్రమ ఫలించి0ది
    మూడురోజులు
    సంబరాలు...! 
    *******
విరిగి మూలన పడున్న
  కర్ర కుర్చీ కి... 
    కా ల్లొ యిచ్చాయి
    భోగి మంటలో కి...! 
    *******
వేన వేల కోలు , గొర్రెలు
  బలి  ఐపోయాయి...! 
   కనుమరోజు
   ఆనందానికి..! 
    *******
కామెంట్‌లు