'హరీ!'శతకపద్యములు.;- టి. వి. యెల్. గాయత్రి.పూణే. మహారాష్ట్ర.
 5.
చంపకమాల.
భవములడంచుమంచు నిను భక్తులు వేడుచు నార్తితోడ నీ
స్తవములు చేయుచుండ గని శక్తినొసంగెడి భక్తవత్సలా!
ప్రవిమల బుద్ధితో దరికి వచ్చిన నన్ను నిరాదరించకో!
దివిజనుతా!ముకుంద!కడు దీనను సాకుము ప్రేమగన్ హరీ!//
6.
చంపకమాల.
జయ జయ శ్రీకరా!యనుచు సంగతిగన్ నుతియించి భక్తులున్
నియతిగ వేచియుందురట నీ పడికావలి యొద్ద వేకువన్
బ్రియముగ దర్శనంబునిడి ప్రీతిని జూపెడి వేంకటేశ!నీ
దయగల వీక్షణంబుమెయి దగ్గర తీయవె నన్ను శ్రీహరీ!//

కామెంట్‌లు