చిత్రస్పందన;- టి. వి. యెల్. గాయత్రి..
 తేటగీతి.
=======
అలుపు నెరుగక హాయిగా  నాడుకొనుట 
పల్లె బిడ్డలు పొందిన పసిడి వరము
పట్టణంబున పిల్లల బాల్య మిపుడు
బందిఖానాగ మారగ బాధకలుగు.//

కామెంట్‌లు