చిత్రానికి పద్యం ; - *మిట్టపల్లిపరశురాములు

 తే.గీ తాతమనుమలుగలిసిరి-తన్మయమున.                                        
దరికిజేరినవాడిని-దాపుజేర్చి.          
 ముద్దులొసగియుప్రేమగ-బుద్దులెన్నొ.                                                     
చెప్పికథలనువినిపించె-నొప్పుగాను 
*.        *.                                    

కామెంట్‌లు