'హరీ!'శతకపద్యాసములు.;- టి. వి. యెల్. గాయత్రి.-పూణే. మహారాష్ట్ర
 59.
ఉత్పలమాల.
సారసలోచనా!యనుచు సన్నుతి సేయగ మౌనులెల్ల సొం
పాఱెడు మోము తోడ నగి ప్రక్కన జేరిచి మాటలాడి నీ
పేఱిమి చూపువాడ!నను ప్రీతిగ గాంచెద వంచు నార్తితో
చేరితి నీదు సన్నిధికి చిల్కవె నీదరహాసమున్ హరీ!//
60.
ఉత్పలమాల.
నారద తుంబురుల్ సురలు నమ్రతతోడ భజించవచ్చినన్
కూరిమి మీర తీర్తువట కోర్కెలు ప్రేమగ జేరదీయుచున్
దారిని తప్పితిన్ వరద!దండన జేయుమ!యొజ్జవై వెసన్
దోరపు బుద్ధి నీయవయ!దుర్గుణమంతయు దొల్గగన్ హరీ!//

కామెంట్‌లు