అన్ని నువ్వే;-సి.హెచ్.ప్రతాప్
 అన్నీ నువ్వే, అంతా నువ్వే, సర్వం నువ్వే
నా జీవితానికి ఆలంబన, స్వాంతన నువ్వే
కష్టం వచ్చినప్పుడు ధైర్య వచనాలను చెప్పి
ముందుకు నడవమని వెన్ను తట్టి
నన్ను ప్రొత్సహించి నడిపించే నావవు నువ్వు
దుఖం కలిగినప్పుడు అక్కున జేర్చుకొని
చీకటి అనంతరం వెలుగు రాక తప్పదని
మంచు వంటి చల్లని ఓదార్పు మాటలను చెప్పి
పసిబిడ్ద వలె లాలించె దేవతవు నువ్వు
సంతొషం కలిగినప్పుడు స్వేచా విహంగం వలె ఎగురుతూ
ఆ ఆనందాన్ని పది మందికి పంచి ఇచ్చే వెన్నెలవు నువ్వు
నాలో అణువణువునా నిండి వున్న ప్రాణ శక్తివి నువ్వు
అందుకే నా జీవితాధారం,జీవితానికి
మూలం ఆది, అంతం, అన్ని నువ్వే  
కనులు నీవి.. కన్నీరు నాది.
హృదయం నీది.. సవ్వడి నాది
ఈ స్నేహబంధం మన ఇద్దరిది
నీ కళ్లలో కన్నీరులా జారి..
మనసులో భావంగా మారి..
నీ ఊపిరిలో శ్వాసగా చేరి..
ప్రాణం ఉన్నంత వరకు నీ స్నేహితుడిగానే ఉంటాను  
కామెంట్‌లు