మా మల్లన్న సచ్చిపాయ ;-డా.ఎం.హరికిషన్-కర్నూలు-9441032212

   ఒకూర్లో ఒక రాణి వుండేది. ఆమె చానా మంచిది. ఎవరైనా బాధ పడుతా వుంటే చూసి తట్టుకునేది కాదు. ఆ రాణి దగ్గర ఒక బట్టలు వుతికే ఆమె వుండేది. ఆమె ఎప్పటికప్పుడు వూళ్ళో జరిగిన సంగతులన్నీ రాణికి పూసగుచ్చినట్టు వివరించేది. బాగా పాటలు పాడేది. ఎప్పుడూ నవ్వుతా అందరినీ నవ్విస్తా వుండేది. దాంతో ఆమె అంటే రాణికెంతో ఇష్టం. ఆమెకు కావల్సినవన్నీ ఇస్తూ ప్రేమగా చూసుకొనేది. ఆమె తన బాధలన్నీ రాణితో చెప్పుకుంటూ ఉండేది.
ఒకరోజు ఎప్పట్లాగే ఆమె బట్టలన్నీ శుభ్రంగా వుతుక్కోనొచ్చి రాణి ముందు వేసింది. రాణి బట్టలు లెక్కబెట్టుకుంటా వుంటే వెక్కి వెక్కి ఏడ్వసాగింది. అది చూసి రాణి "అయ్యో పాపం! మా చాకలామెకు ఎంత కష్టమొచ్చిందో ఏమో. ఎప్పుడూ ఏడ్చనిది ఈరోజు ఏడుస్తా వుంది" అనుకోని “ఏమే! ఎందుకట్లా ఏడుస్తా వున్నావు?” అనడిగింది. దానికా చాకలామె ఏడుస్తానే "ఏం చెప్పమంటావమ్మా! నిన్ననే మా మల్లన్న సచ్చిపోయినాడు. అది గుర్తుకొచ్చి ఏడుస్తా వున్నా" అనింది. చాకలామె బాధ చూసి రాణికి కూడా బాధేసింది. కళ్ళల్లో నీళ్ళు తిరిగినాయి. మల్లన్నంటే ఆమెకు ఎంత కావాల్సినోడో ఏమో అనుకోని రాణి కూడా ఏడ్చడం మొదలుపెట్టింది.
రాణి ఏడుస్తా వుంటే చూసిన రాజు “అయ్యోపాపం! నా రాణికి ఎంత కష్టమొచ్చిందో ఏమో... ఎప్పుడూ ఏడ్చనిది ఈరోజు ఏడుస్తావుంది' అనుకోని రాజు కూడా ఏడ్చసాగినాడు.
రాజు ఏడుస్తా వుంటే చూసిన మంత్రులు, సేనాధిపతులు "అయ్యో పాపం! మా రాజుకు ఎంత కష్టమొచ్చిందో ఏమో... ఎప్పుడూ ఏడ్చనిది ఈరోజు ఏడుస్తా వున్నాడు'' అనుకోని వాళ్ళు కూడా ఏడ్చసాగినారు.
మంత్రులు, సేనాధిపతులు ఏడుస్తా వుంటే చూసిన భటులు, దాసీలు “అయ్యో పాపం! మా మంత్రులకు, సేనాధిపతులకు ఎంత కష్టమొచ్చిందో ఏమో, ఎప్పుడూ ఏడ్చనిది ఈరోజు ఏడుస్తా వున్నారు" అనుకోని వాళ్ళు కూడా ఏడవసాగినారు. భటులు, దాసీలు ఏడుస్తా వుంటే చూసిన జనాలు “అయ్యో పాపం! మా భటులకు, దాసీలకు ఎంత కష్టమొచ్చిందో ఏమో... ఎప్పుడూ ఏడ్చనిది ఈరోజు ఏడుస్తా వున్నారు' అనుకోని వాళ్ళు కూడా ఏడవసాగినారు.
అట్లా రాజ్యంలో ఏ వీధి చూసినా, ఏ ఇండ్లు చూసినా ఏడుపులే ఏడుపులు. ఒకరిని చూసి మరొకరు కిందా మీదా పడి ఏడవసాగినారు. ఆ సమయంలో పక్క వూరి నుండి ఒక వ్యాపారి సరుకులు అమ్ముదామని ఆ రాజ్యానికొచ్చినాడు. చూస్తే ఇంగేముంది. పూరువూరంతా ఏడుస్తా వున్నారు. వాడు ఆశ్చర్యపోయి "ఇదేందబ్బా.... అందరూ ఇట్లా ఏడుస్తా వున్నారు" అనుకోని ఒకని దగ్గరకు పోయి "ఏం జరిగింది? ఎందుకట్లా ఏడుస్తా వున్నావు" అనడిగినాడు. దానికి వాడు “ఏమోబ్బా, నాకూ తెలీదు. మా భటులు, దాసీలు ఏడుస్తా వుంటే నేనూ ఏడుస్తా వున్నా" అన్నాడు. వాడు భటులు, దాసీల దగ్గరకు పోయి "ఏం జరిగింది? ఎందుకట్లా ఏడుస్తా వున్నారు" అనడిగినాడు. దానికి వాళ్ళు “ఏమోబ్బా మాకూ తెలీదు. మా మంత్రులూ,
సేనాధిపతులూ ఏడుస్తా వుంటే మేమూ ఏడుస్తా వున్నాం" అన్నారు.
వాడు మంత్రులు, సేనాధిపతుల దగ్గరికి పోయి "ఏం జరిగింది? ఎందుకట్లా ఏడుస్తా వున్నారు"
అనడిగినాడు. దానికి వాళ్ళు “ఏమోబ్బా మాకూ తెలీదు. మారాజు ఏడుస్తా వుంటే మేమూ ఏడుస్తా వున్నాం" అన్నారు.
వాడు రాజు దగ్గరికి పోయి "ఏం జరిగింది? ఎందుకట్లా ఏడుస్తా వున్నావు మహారాజా?" అనడిగినాడు. దానికి రాజు "ఏమోబ్బా, నాకూ తెలీదు. మా రాణి ఏడుస్తా వుంటే నేనూ ఏడుస్తా వున్నా" అన్నాడు.
వాడు రాణి దగ్గరకు పోయి "ఏం జరిగింది. మహారాజా? ఎందుకట్లా ఏడుస్తా వున్నావు?" అనడిగినాడు. దానికి రాణి “ఏమోబ్బా, నాకూ తెలీదు. మా చాకలామె ఏడుస్తా వుంటే నేనూ ఏడుస్తా వున్నా" అనింది.
వాడు చాకలామె దగ్గరకు పోయి “ఏం జరిగింది? ఎందుకట్లా ఏడుస్తా వున్నావు?" అనడిగినాడు. దానికి చాకలామె ముక్కు చీదుకుంటా 'మా మల్లన్న సచ్చిపోయినాడు. అందుకే ఏడుస్తా వున్నా" అనింది. మల్లన్నంటే ఎవరో అర్ధంగాక వాడు చాకలామెను ''మల్లన్నంటే ఎవరు'' అనడిగినాడు.
దానికా చాకలామె వెక్కి వెక్కి ఏడుస్తా "మల్లన్నంటే కూడా తెలీదా, చిన్నప్పన్నుండీ నేనెంతో ప్రేమగా అల్లారుముద్దుగా పెంచుకున్న మా గాడిద” అనింది.
అది విని వాడు “ఓరినీ! గాడిద చచ్చిపోయినందుకు ఇంత మంది పనీపాటా మానేసి ఏడుస్తా వున్నారా " అనుకోని కిందా మీదా పడి నవ్వుకుంటా వెళ్ళిపోయినాడు. విషయం తెలిసిన రాణి, రాజు, మంత్రులు, సేనాధిపతులు, భటులు, దాసీలు, ప్రజలు అందరూ సిగ్గుతో తల దించు కొన్నారు.
**********
కామెంట్‌లు