నా పేరు గిజిగాడు!;- -గద్వాల సోమన్న,9966414580
నా పేరు గిజిగాడు
అంటారు మొనగాడు
ఇంజనీర్లకు నేనే
ఇల ఉపాధ్యాయుడు

గడ్డి పోచలు తెచ్చి
గూడు అల్లుకుంటాను
చెట్టు కొమ్మలకది
వ్రేలాడు దీస్తాను

పిల్లలను అందుంచి
ఉయ్యాల చేస్తాను
వీచే గాలికి పిలిచి
ఊపి పొమ్మంటాను

ఇంటి బాధ్యత నెరిగి
జాగ్రత్త వహిస్తా!
పిల్లాపాపలతో
కలసి ఆనందిస్తా!

మహా కవి జాషువా
పద్యాల్లో ఉన్నాను
ఆలపిస్తే చాలు
హాయిగా వింటాను

స్ఫూర్తినే ఇస్తాను
కీర్తినే తెస్తాను
ఆదర్శవంతంగా
బ్రతికి చూపిస్తాను


కామెంట్‌లు