నిజానిజాలు;- -గద్వాల సోమన్న,9966414580
నివురు గప్పిన నిప్పులా
నిజాలు దాగుంటాయి
ఉదయించే సూర్యునిలా
బట్టబయలు అవుతాయి

అబద్ధాలు ఎండమావులు
నీటిపై బుడగలాంటివి
కారుచిచ్చును బోలినవి
దహించివేయును బ్రతుకులు

ఊబిలా అబద్ధాలు
పెనుముప్పును తెస్తాయి
అందు కూరుకుపోతే
శిథిలాలు మిగులుతాయి

నిజాలే గెలుస్తాయి
చూడంగా నిలకడగా
కీడు చేసి పోతాయి
అబద్ధాలు చివరిగా


కామెంట్‌లు