గొప్పశిల్పి;- :- డా.గౌరవరాజు సతీష్ కుమార్.
 కాకతీయ సామ్రాజ్యపు వైభవకేతనం
శైవ వైష్ణవ ఆలయాల దివ్యసమాహారం
రాళ్ళలోన పూలుపూసిన భవ్యప్రాంగణం
భారతీయ శిల్పకళా వారసత్వం
గతప్రాభవ చిహ్నాల చిరకాలవిలాసం
శిలారణ్యం శిల్పారామంగా మారినవైనం
కఠినశిలలను వెన్నముద్దలుగా మార్చినవిచిత్రం
వికృతాకారాలను విలక్షణ, శిలక్షణ
శిల్పంగా ఉసురుపోసిన శ్రమధామం
ఏశిలలు దేవతలు దేవుళ్ళుగా మారాయో
ఏశిలలు గజ అశ్వ రథాలుగా రూపుదాల్చాయో
ఏశిలలు జంతు పక్షి గంధర్వ కిన్నెర
కింపురుష రాక్షస జాలంగా దృశ్యమానమైనాయో
ఏశిలలు నవరసాలొలికించు నాట్యగత్తెలయ్యాయో
ఏశిలలు సరిగమపదనిస రాగాలొలికిస్తున్నాయో
ఏశిలలు పత్ర పుష్ప ఫలాలుగా రూపాంతరంచెందాయో
ఆశిలలను కొట్టికొట్టి,రాసిరాసి,
గీకిగీకి,తట్టితట్టి చిన్నముక్కకూడా మిగిలకుండా
నిర్దాక్షిణ్యంగా తొలగించి అద్భుతశిల్పాలుగా
తీర్చిదిద్దిన రామప్పా! ఎంత గొప్పశిల్పివప్పా !!!
**************************************

కామెంట్‌లు