225.విద్యార్థుల ఒత్తిడి ఎలా పోతోంది:-బెలగాంభీమేశ్వరరావు,9989537835.


 ఎప్పుడూ పుస్తకాలు ముందు పెట్టుకొని అదే పనిగా చదువును కొనసాగిస్తే ఆ చదువు ఆ విద్యార్థులకు పెను భారంగా మారుతోంది. మానసిక ఒత్తిడిని పెంచుతుంది. ఫలితంగా

చదివిన చదువు శూన్యమనిపిస్తుంది.అలా కాకుండా ఉండాలంటే ఏం చేస్తే బాగుండగలదో

చెప్పే గేయకథే "కొత్త ఊపిరి"!//అర్ధరాతిరి వరకు/

చదివి చదివీ చదివి/వేకువన లేచాడు/మరల 

చదవగ వేణు//పొత్తములు మూసేసి/చదివినది

తలచాడు/గుర్తేది రాకను/తెగ కృంగి పోయాడు//

మనవ డేడ్పును విని/తాతయ్య వచ్చారు/

కారణం తెలుసుకొని/కడు జాలి పడ్డారు//వెంటనే

మనవడిని/మేడ నెక్కించారు/పరిసరాల నొక పరి/చూడమని కోరారు//కొండలూ గుట్టలూ/

వేణు నలరించాయి/పచ్చనీ తోటలూ/కనువిందు

చేశాయి//లేలేత సూరీడు/మెల మెల్ల గొచ్చాడు/

రంగుల్ల మబ్బులతొ/సంతోష పరిచాడు//

నింగిలో పక్షులు/కలకలము చేశాయి/చెట్ల మీదను

వాలి/ముదము చేకూర్చాయి//వేణు వాటిని చూసి/మైమరచి పోయాడు/తానేడ్చు విషయమును/పూర్తిగా మరిచాడు//అది మంచి

సమయమని/తాతయ్య తలచారు/మనవడిని

ఈ తీరు బుజ్జగించారు://" ప్రకృతిని చూడగా/

పరవశించెదము/అలసటను మైమరచి/ఉత్తేజ

మొందెదము//" ఆటపాటలు,కళలు/ఒత్తిడిని

పోగొట్టు/చదువుతో పాటుగా/ఇవియన్ని పాటించు//" కొనసాగ గలదపుడు/నీ చదువు

దర్జాగ/బేజారు పడదపుడు/నీ మెదడు పిచ్చిగ"//

తాత చూపిన బాట/మనవడు పయనించె/కొత్త

ఊపిరి తోడ/చదువులో రాణించె//ఈ గేయకథ

2018 డిసెంబర్ కొత్తపల్లి అనే పత్రికలో వచ్చింది.

కొత్తపల్లి పత్రిక లో పిల్లల రచనలే ఎక్కువగా

ఉంటాయి. పెద్ద వారివి చాల తక్కువగా ఉంటాయి. పిల్లల మానసిక వికాసానికి ఈ పత్రిక

బాగానే తోడ్పడుతుంది.(సశేషం)