సాహితీ సమరాంగణ చక్రవర్తి:---వేముల ప్రేమలత --హైదరాబాద్
 నరస నాయకులకు నాగలాదేవికి పుత్రుడై జనియించే
సాహితీ సమరాంగణ సార్వభౌముడితడు
తుళువ వంశంలో వెలిగే శ్రీ కృష్ణ  దేవరాయలు
రాయలేలిన సీమ రతనాల సీమయని 
 అంగళ్ళ రతనాలు అమ్మినారట ఇచ్చట
 
పాడిపంటలు, పసిడి రాసులతో తులతూగిన స్వర్ణయుగం 
భువన విజయం సభా భవనాన అష్ట దిగ్గజ కవులనాదరించే
మంత్రి తిమ్మరుసును "అప్పాజీ" యని ప్రేమతో పిలిచి గండ పెండేరం తొడిగేను
ఆంధ్ర భోజుడుగా,  కన్నడ రాజ్య 
రమారమణ' గా కీర్తింప బడినాడు 
విజయనగర సామ్రాజ్యం రాయల పాలనలో స్వర్ణ యుగం అయ్యెను
ఆంధ్ర భోజుడు రాసే ఆముక్త మాల్యదను
సత్య వధూ ప్రీణనము, మదాలస చరిత్ర,
రస మంజరి, సకలకథాసార సంగ్రహము
కళలకు కాణాచియని, ప్రబంద యుగమనిరి రాయలవారి సామ్రాజ్యం
తెలుగు సాహిత్యాన  తేజము నింపెను
దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స యని పలికె 
తిరుమల శ్రీనివాసునకు పరమ భక్తుడు
విజయ నగరాదీశులందరిలో గొప్పవాడు
రాజనీతిజ్ఞుడు, భుజబల సంపన్నుడు
అనేక శైవ, వైష్ణవాలయాలను నిర్మించే
కొట్టూరు లో తన విజయాలకు  నిదర్శనమైన స్తూపం  నిక్కమై నేటికీ నిలబడియున్నది
చరిత్రలో మీ కీర్తి సువర్ణ విరచితం, సూర్య చంద్రులు ఉన్నంతవరకు అజరామరం.