పల్లీలు: - :- డా.గౌరవరాజు సతీష్ కుమార్.

 పల్లీలమ్మా పల్లీలు - వేడివేడి పల్లీలు
మా అమ్మకు రెండు - మా నాన్నకు రెండు
నాకేమొ బోలెడు - నాకేమో బోలెడు !
మాఅన్న చూశాడంటే - లాగేసుకుంటాడు
మాఅక్క చూసిందంటే - లాగేసుకుంటుంది !
మాచెల్లి చూసిందంటే - బాగా ఏడుస్తుంది
మాతమ్ముడు చూశాడంటే - బాగా ఏడుస్తాడు !
అందరికీ కావాలంటే - కావాలండీ బోలెడు
నాదగ్గర ఉన్నాయండీ - ఒకేఒక సోలెడు !!