బిస్కెట్లు:-:- డా.గౌరవరాజు సతీష్ కుమార్.

 బిస్కెట్లండీ బిస్కెట్లు
కరకరలాడే బిస్కెట్లు
రంగురంగుల బిస్కెట్లు
రకరకాల బిస్కెట్లు
కోకిలరంగు బిస్కెట్లు
గోధుమరంగు బిస్కెట్లు
బూడిదరంగు బిస్కెట్లు
తీయగ ఉండే బిస్కెట్లు
ఉప్పగ ఉండే బిస్కెట్లు
కొబ్బరి ఉండే బిస్కెట్లు
బాదాం ఉండే బిస్కెట్లు
పిస్తా ఉండే బిస్కెట్లు
కాజూ ఉండే బిస్కెట్లు
పీచు ఉండే బిస్కెట్లు
పాలు కలిసిన బిస్కెట్లు
వెన్న కలిసిన బిస్కెట్లు
జున్ను కలిసిన బిస్కెట్లు
కరకరలాడే బిస్కెట్లు
బిస్కెట్లండీ బిస్కెట్లు !!