మొదట నీ బలహీనతలను గెలువు ఆతర్వాత లక్ష్యం మీద యుద్ధం చేయి అంటున్నారు డాక్టర్ ..గంజి భాగ్యలక్ష్మి..గారు వినండి : మొలక