సామెత కథ : ఎం బిందు మాధవి

 గేదె చచ్చాక కానీ పాడి బయటపడదు!

‘వాసంతి’ కాలేజ్ లో లెక్చరర్ గాఉద్యోగం చేస్తున్నది. భర్త ‘వినయ్’ ఒక పెద్దకంపెనీ లో పని చేస్తున్నాడు. వాసంతిఅత్తగారు కూడా వీళ్ళతోనే ఊంటారు. ఆవిడ భర్త కూడా ఒక మంచి కంపెనీ లోపెద్ద ఉద్యోగమే చేసి వినయ్ చదువు కూడాఅవకముందే అర్ధంతరం గా చనిపోయారు.

పగలు వంట ఆవిడే చేసేది. పాపంపిల్లలు ‘ఉద్యోగ హడావుడి’, ‘పని ఒత్తిడి’ ఉంటాయి కనుక కాస్త లేట్ గా లేచినాఇబ్బంది లేకూండా తనే వంట చేసి, బాక్స్లు సర్ది పెట్టేది. సాయంత్రం ‘వాసంతి’ కాలేజ్ నించి వచ్చి ఏదో ఒక వేపుడు చేసి‘అన్నమో’, ‘చపాతీనో’ చేసేది. పొద్దుటి‘సాంబారు’ వేసుకుని తినేసే వారు. ఆవంట కూడా ఆవిడ దగ్గర ఉండి ‘ఇలాచెయ్యి’, ‘ఈ కూరే చెయ్యి’ అని దగ్గర ఉండిచెప్పేవారు. ‘వాసంతి’ కి అది నచ్చేది కాదు. తనకి ‘నచ్చిన కూర’ ‘నచ్చిన పద్ధతి’లో కాస్త‘మసాలా’ అదీ వేసి ‘వెరైటీ’ గాచెయ్యలనుకునేది. ఆవిడ అందుకుఅవకాశం ఇచ్చే వారు కాదు. పైకి ఏమీఅనలేక వాసంతి తనలో తనుగొణుక్కుంటూ ఉండేది.

ఇక సెలవరోజు వస్తే, ఆవిడ తరపుచుట్టాలో, మామగారి తరపు చుట్టాలోవచ్చేవారు. దగ్గర వాళ్ళైతే ఒకటి రెండురోజులు ఉండి వెళ్ళే వాళ్ళు. ఇల్లు‘తిరుణాళ్ళు’ లాగా ఉండేది. సెలవు రోజుకూడా కాస్త ప్రశాంతం గా లేకుండా ఇంటినిండా ‘చుట్టాలు’, వాళ్ళకి వండి పెట్టే‘హడావుడి’, వాసంతికి కొంచెం విసుగ్గాఉండేది. ఏమీ అనటానికి ఉండేది కాదు. ఆ వచ్చిన వాళ్ళు కూడా ‘మామగారిఅక్కచెల్లెళ్ళో’, ‘అత్తగారి అక్కచెల్లెళ్ళో’ అయిఉండే వాళ్ళు. 

నయ్ చిన్నప్పుడే తండ్రినిపోగొట్టుకున్నాడు కనుక వచ్చి ఆప్యాయంగా‘యోగ క్షేమాలు’ కనుక్కుని పెద్ద దిక్కుగాఉండే వాళ్ళు. వాసంతి తో కూడా ‘సొంతకూతురి’తో ఉన్నట్లు మసులుకునే వారు. అయినా తరాల అంతరాల వల్ల ఇందులోఉండే ‘ఆప్యాయత’ కోణం చూడ గలిగేదికాదు వాసంతి.

కొంత కాలం గడిచాక, హఠాత్తుగావినయ్ తల్లి కాలం చేసింది. వినయ్ కిఎక్కడలేని దిగులు వేసి ఎంతకాలమైనాకోలుకోలేకపోయాడు. అమ్మ ‘ఇలా చేసేది’, ఈ కూర ‘ఇలా వండేది’, ఆ పని ‘అలాచేసేది’ అని తల్చుకుని తల్చుకుని బాధపడేవాడు. వాసంతికి కూడా అత్తగారు లేనిఇల్లు ఏదో ‘నిశ్శబ్దం’ గా ‘భయంకరం’గాఅనిపించటం మొదలుపెట్టింది. 

ఆవిడ పోయాక, వీళ్ళిద్దరు ఉద్యోగాలుచేస్తారు కనుక, ఇంట్లో ఎవరూ ఉండరుకనుక బంధువుల రాకపోకలుతగ్గిపోయాయి. ఒక్క సారిగా వాసంతికి, తమని అందరూ ‘వెలేసినట్లు’,తమకి‘ఎవ్వరూ లేనట్లు’ ఒక ‘ఒంటరితనం’ వెంటాడ సాగింది. 

'అత్తయ్యగారు ఉన్నన్నాళ్ళు, ఇల్లుసంత లాగా ఉండేది, కాస్త కూడా రెస్ట్ఉండేది కాదు, సెలవరోజులు కూడా బజార్కెళ్ళి వచ్చిన చుట్టాలకోసం ఎక్కువెక్కువకూరలు, సరుకులు