ఇచ్చారు:-:- డా.గౌరవరాజు సతీష్ కుమార్.

 అమ్మా నాన్నతొ బజారుకెళ్ళి
వస్తువులెన్నో చూశాను
చూసినవన్నీ నచ్చాయి
నచ్చినవన్నీ కొనమన్నాను
అమ్మానాన్నలు కొన్నారు కొన్ని
అన్నీ కావాలన్నాను
గట్టిగ మారాం చేశాను
దొంగ ఏడుపు ఏడ్చాను
అమ్మానాన్నలు చూశారు
నా వీపున రెండూ ఇచ్చారు !!