అల్లం-బెల్లం సమానమౌనా? అంటూ మొల్లగారు చెప్పిన చక్కని పద్యం కొండల్ రెడ్డి గారు వినిపిస్తున్నారు : మొలక