రాత --గీత:- రామానుజం ✡ రవీంద్ర :చిత్రలేఖనం

 సీస  పద్యం  :
' భారత రత్న '  ము  , మదరు   థెరీసా  యె  ,
             ఆగ్నెసు , యీమెకు  అసలు  పేరు  ,
యేసు ప్రేమను  పొంది,  యీతని   ఆజ్ఞతో  ,
                  ఆశ్రితనాధ,  అన్నా ర్తులకును  ,
నిర్మల       శిశుభవ  నేర్పర్చి   , అందుంచి  ,
                    ఆహార  , ఆరోగ్య  అవసరాల,
సేవ  లందించిన        సేవకు  రాలీమె   ,
                  కలకత్త   లోనుండ  కట్టుబడియె  ;
తేటగీతి
ఈమె    నిస్వార్థ   సేవల   యిలను  నున్న  ,
నోబెలు , మెగాసెసె బహుమ తులను పొందె  ,
లోక       మంతటికి వెలుగై  స్ఫూర్తి  నింపె   ,
భరత   మాత   సిగలొ పూవె ... భాగ్యశాలి  !!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
జననం : 26-08-1910---5-9-1997 :మరణం
   మదర్ థెరీసా  కు --  స్మృత్యంజలి