డ్రెస్సులు (బాల గేయం):-పెందోట వెంకటేశ్వర్లు, సిద్దిపేట.
అక్షరానికి పుస్తక డ్రెస్సు
విద్యార్థులకు స్కూల్ డ్రెస్సు
పాఠశాలకు ప్రత్యేక డ్రెస్సు
అందరొకటని చెప్పే డ్రెస్సు

అమ్మాయీ ,  అబ్బాయైనా
బడి డ్రెస్సులో  సాధకులైనా
పేదలు, ధనవంతులైనా
ఒకటేరా గురు సన్నిధినా

కులమూ మతమూ పట్టనిదీ
పల్లే పట్నాలు

అననిదీ
చదివుకే అందమిచ్చునదీ
పోటీలందున నిల్పునదీ

మొఖం మాటలనే తరిమేను
కలుపుగోలునే పెంచేను
జ్ఞాపకాలనే వృద్ధి చేయును
ప్రతిభలకే పట్టం గట్టును.