అష్ట మూర్తులు: భూ మి రూ పు డు - శ ర్వు డు (1) "శంకర ప్రియ.," శీ ల.,సంచార వాణి:. 99127 67098

 👌 భూమి రూపుడు శివుడు
      విశ్వం భరుడు హరుడు
      సర్వజ్ఞుడు శర్వుడు
             ఓ తెలుగు బాల!
   
👌పరమేశ్వరుడు.. పంచ మహా భూతము లలో.. మొదటిదైన "భూ మి" రూపంలో విరాజిల్లు చున్నాడు. "శ ర్వ" నామముతో వ్యవహరింపబడు చున్నాడు.
👌 సాంబ శివుడు.. సర్వము తానే అయిన వాడు. అన్ని విషయములు తెలిసిన వాడు. కనుక "సర్వజ్ఞుడు"! 
👌 "శ ర్వు" డనగా.. సకల మానవాళి పాపరాశిని నశింప చేయువాడు. దుర్మార్గు లను శిక్షించు వాడు. ప్రళయ కాలమందు ఈ ప్రపంచమును వినాశనము చేయు వాడు. కనుక, "శ ర్వు డు"...అష్ట మూర్తులలో మొదటి వాడు.
           * * * * *
          ( శ్రీ ఉమా మహేశ్వరుడే... అష్ట మూర్తి యైన జగ దీశ్వరుడు. అందు వలన, ఆగమ వేత్తలైన అర్చక స్వాము లందరు; "నిత్యార్చనా విధి" లో శ్రీ మహా శివలింగ మూర్తియైన స్వామి వారిని.. "ఓం శర్వాయ, క్షితి మూర్తయే నమః"! అని, పత్రము, పుష్పము లతో పూజించు చున్నారు! )