కాగితం తో మాజిక్ లు : -రిషిత 8వ క్లాస్ భరత్నగర్ వివేకానంద కాన్వెంట్ హైస్కూల్ తల్లి..దీప్తి. నర్సరీ కె.జి.టీచర్