ఎన్నెలమ్మ ఎట్టబోతివే..:---డా గాజులనరసింహనాగటూరు గ్రామంకర్నూలు జిల్లా9177071129
పల్లవి:- 

ఎన్నెలమ్మ ఎట్టుపోతివే... నువ్వేలేక  ...
లోకమంత  సీకటాయనే
ఎన్నెలమ్మ  యెట్టపోతివే..నువ్వేలేక
నేను ఒంటిగుండలేనులే ...""2""

పోతేపోని ఏమైనా కానీ లోకం 
నువ్వు నేను ఒక్కటౌదాం
అయితేకానీ ఏమైనా..నువ్వు నేను మరనిద్దాం.. 
అనుకున్నా ఎన్నో నేను కలగన్నా ఎంతో నేను  2
నువ్వేలేక నేడు నేను చిన్నబోతున్నా.....
ఎన్నెలమ్మా.....ఎన్నెలమ్మా.....2 "పల్లవి""


చరణం :- 1

ఏ కారుమబ్బు నిన్ను కమ్మివేసెనో...
ఏ కలనాగు నిన్ను కాటువేసెనో...
కంటతడి అరకున్నది...
కలతబడి మనస్సు  చెదురుతున్నది..2
నువ్వేలేక అడుగు కదలకున్నది..
ఎన్నెలమ్మా...ఎన్నెలమ్మా.....2
దిక్కు దిక్కులన్నీ తిరిగివచ్చినా.. 
రాతిదేవుళ్లకన్నీ ..మొక్కివచ్చినా..నీ జాడే లేదమ్మా..
నూ చెంతలేని క్షణమూ అవుతున్నది ఒకయుగము 
ఎట్టాచేతునే...ఏమి చేతునే...""పల్లవి""


చరణం :- 2

చెప్పుకున్న ఊసులన్నీ... మిగిలిపోయెనే..
కంటినిండా నీ రూపమే నిలిచిపోయేనే..
నిన్నా మొన్నా జ్ఞాపకాలు తట్టి తట్టి తడుముతున్నవే..
నువ్వేలేని  క్షణము  నేనెట్టా ఓర్చుకొందును
గుండెనిండా ఈ బాధనెట్టా దాచుకొందును ..
ఎన్నెలమ్మా... ఎన్నెలమ్మా.....2
కూడోగంజో దిందాము  
చెట్టు నీడనైనా చల్లగుందాము  అని 
అనుకున్నా ఎంతో నేను
కలగన్నా ఎంతో నేను ..
ఎన్నెలమ్మా..ఎన్నెలమ్మా...2 ""పల్లవి""