ఆధునిక సేధ్యం -సరళ గున్నాల-జి.ప.ఉ.పా.మల్కాపూర్
శా*కాడెద్దుల్కనరాక,యంత్రములచే గావింపగా సేధ్యమున్
వీడెన్నాగలి ,కర్రు,పారపలుగున్ పేరందగా ట్రాక్టరున్
చూడన్పండుగకన్నులందుకనగా చోద్యంబులన్జూచుచున్
తాడున్పట్టుకసంద్రమీదినటులన్ తానేర్చె పండించుటన్

మ*కలుపున్దీయగ యంత్రమొచ్చె నిపుడున్కష్టంబుయేగల్గకన్
తలపున్బుట్టెను,గొప్పవైన మిషనుల్ధైర్యమ్ముగావాడుచున్
తెలిపెన్నూత్నపుతీరు హాలికులునేతీరైన పండించగన్
నిలిపెన్దృష్టినితిండిపెట్టి
నుసురున్ నిల్పంగతాదేవుడై

తే.గీ*దుక్కి దున్నగనెద్దులు దూరమాయె
నారువేయగా వచ్చెను నారుయంత్ర
ము,కలుపునుదీయ నోపక ముదితలెల్ల
ఆధునికమైన పోకడనమరెనిపుడు