*పరిణామం!*:- డా.పి.వి.ఎల్.సుబ్బారావు.

  (కొనసాగింపు)
5.తిండి ఇల్లు దాటింది!
   పాకావిలాస్ లు - మెస్ లు!
  టిఫిన్ సెంటర్లు- నడిచేస్టాల్స్!
  రోడ్డుపక్కతిళ్ళు-ఫాస్టుఫుడ్స్!
  హోటళ్ళు- స్టార్ హోటళ్లు!.
  6.
   పంచె,కండువా-ఫ్యాంటుషర్టు
   ఆడ/మగ- జీన్స్,టీషర్ట్స్!
   చీర జాకెట్-
           పగలైనా నైటీయే బెస్టు!
  పిల్లల డ్రెస్సు-అప్ టు డేట్!
  *లో* దుస్తులు- *లో* రేటా?
  జోళ్ళు- రోజుకో మోడలే!
7.
  గుడిసెలు- తాటాకు ఇళ్ళు!
   పెంకుటిళ్ళు-పెక్కువాటాలు!
  సొంతఇళ్ళు--డాబుడాబాలు!                 
  స్లాబుఇళ్ళు- అపార్ట్మెంట్స్!
  గేటెడ్ కమ్యూనిటీస్----
  విత్తంకొద్దీ వైభోగమే! 
8.
   వ్యసనం రూపం మారింది!
  చుట్టలు,బీడీలు-సిగరెట్లు!
  వక్కలు,కిళ్ళీలు- గుట్కాలు!
  కల్లుపాకలు-సారాకొట్లు!
  మద్యం దార్లు-తెరిచినబార్లు!
  *(రేపు కొనసాగింపు)*
----------------------------------------

కామెంట్‌లు