పూల బాట గురువు(కందపద్యాలం):-సామలేటి లింగమూర్తిసర్వక్రియ త్రీభాష కవి శతాధికగ్రంథకర్త సిద్దిపేట

 కం: శ్రీవాణి కరుణ చేతను
      భావా మృతరసమునొలుక బాగుగ రచనల్
      గావించితిజను నీళ్ళులు పొగడ
       సేవకుడను ఋషులకెల్ల చేసెద స్తుతియున్ 
కం: శిల్పిని గానును నేనిక
      యల్పుడ యజ్ఞా పరుడను యందరి లోనన్
       కల్పన దైవాలీలయు 
       సల్పితి కావ్యాలు పెక్కు సరసులు మెచ్చన్
       
కం: వింటిని గురువుప దేశము
      కంటిని కనులార హరిని కడతేరితినీ 
      యంటిని మంత్రము మరవక
      వుంటిని పిచ్చోని విధము వుర్విన గనగన్
కం: జ్ఞానులు పిచ్చిగ నగుపడు
      పూనియు యజ్ఞానమాయ పూర్తిగ విడగన్
       ధ్యానము జేయగ భక్తుడు
        మును జన్మలులేక పరమ మోక్షము పొందున్
             
             

కామెంట్‌లు