వచన పద్యాలు : - చెన్నా సాయిరమణి

1)నిత్య నూతన నగుమోము నిరతిశయ 
నిజ నీరజ నవ్య నక్షత్ర 
నవీన నుడికార నన్నయ నృపాధిక భాష 
వినరా బిడ్డా !మన తెలుగు వైభవం !

2)విజయ వినయ వినూత్న విజ్ఞాన 
వేద వినుత విద్య వైద్య 
విశాల విశ్వంబులో విశేష విశ్వంభర భాష 
వినరా బిడ్డా !మన తెలుగు వైభవం !

3)లౌక్య లిఖిత్వ లక్ష్మి లీలల
 లల్లి లిల్లి లాస్య లతల 
లలిత లావణ్య లయల లిపి భాష 
వినరా బిడ్డా !మన తెలుగు వైభవం !

4)నవ్య నూతన అనంత భావ 
మాధుర్య కమనీయ సుందర మధుర 
విశ్వ కీర్తి విఖ్యాత గావించిన భాష 
వినరా బిడ్డా !మన తెలుగు వైభవం !

5)అమృత ఆమనీల ఇందు ఈ 
ఉదయ ఊయల ఋ ఎఱుక 
ఏకాక్షర ఐశ్వర్య ఒనమాల అంబ భాష 
వినరా బిడ్డా !మన తెలుగు వైభవం !

కామెంట్‌లు