*ఒక్కడే*:-- సామల కిరణ్

 వేలాది విదేశీయుల్ని
గడ గడ లాడించిన
సైనికధీరుడతడు!
కోట్లాది స్వదేశీయుల్ని
సమరం వైపు నిలిపిన
సాహసవీరుడతడు!
స్వతంత్ర్యదేవి సాక్షాత్కారముకై
ప్రాణాలని అర్పించిన
త్యాగమూర్తి అతడు!
ఆంగ్లఅంధకారం పారద్రోలి
దేశమంతా వెలుగులు నింపిన
క్రాంతికారుడతడు!
ఆ ఒక్కడే!
తొంబయ్యేళ్ళ సంగ్రామానికి 
తొలిబలిదానకేతనం ఎగురేశాడు....
ఆ ఒక్కడే!
మూడులక్షల వీరుల గుండెల్లో 
స్వతంత్య్రజ్వాల రగిల్చి
దేశంకోసం సమిధలయిన మహాయోధులకి స్ఫూర్తిగా నిల్చాడు..
ఆ ఒక్కడే..ఆ యోధుడే మంగళ పాండే.