చిత్రాలు : మాచా చిత్ర సాయి , 9 వ తరగతి, రావూస్ మై టెక్నో స్కూల్ , కూకట్ పల్లి, అమ్మ, సుమనశ్రీ, నాన్న డాక్టర్ శ్రీనివాస్

 

కామెంట్‌లు