కుందేలునేస్తం:-డి.కె.చదువులబాబు.తెలుగుఉపాధ్యాయుడు.ప్రొద్దుటూరు.కడపజిల్లా.9440703716.

 వేసవిసెలవుల్లో గోపాలం కూతురు లత కోసం కథలపుస్తకం తెచ్చాడు. పుస్తకం అట్టమీద తెల్లకుందేలు ముఖచిత్రం చాలా అందంగా,ముద్దుగా ఉంది. పాప కుందేలు చిత్రాన్ని చాలాసేపు చూసింది.
 "నాన్నా!కుందేలు ఎంత ముద్దుగా ఉందో చూడు.నాకు ఆడుకోవడానికి ఒక కుందేలు తీసుకురావా!మనం పెంచుకుందాం" అంది.
"సరే"అన్నాడుగోపాలం.
ఒకచోట ఒకడు కుందేల్లను అమ్ముతూ కనిపిస్తే,ఒక కుందేలును తీసుకొచ్చాడు గోపాలం. 
"మా మంచి నాన్న" అని మురిసిపోయింది లత.
 పదిరోజుల్లోనే కుందేలుకు, పాపకు మంచి స్నేహం ఏర్పడింది. కలిసిమెలిసి ఆడుకుంటూ, పరుగులు పెడుతూ, ఆనందంగా ఉండటం చూసి లత అమ్మా, నాన్న సంతోషించారు.
 ఒకరోజు ఉదయం లత తల్లిదండ్రులు పనిమీద పొరుగునున్న పట్నానికివెళ్తూ "మధ్యాహ్నం భోజనం సమయానికి తిరిగివస్తాము.వేసవికాలం ఎండలకు నువ్వు మావెంట ఎందుకులే!"అని చెప్పి వెళ్లారు.
లత,కుందేలు పరుగులు పెడుతూ ఆడుకుంటుండగా కుందేలు ఇంట్లోనుండి బయటకు పరుగెత్తింది. లత వెంబడించింది.ఊరి బయటకు వెళ్ళాక కుందేలు ఒకతోట కనిపిస్తే అందులోకి దూరింది.పాప కూడా తోటలోనికెళ్లింది. కుందేలు కనిపించలేదు. పాప వెదుకుతూ వెడుతోంది.అక్కడ ఒక చిన్న గుడిసె ముందు ఒక మనిషి కనిపించాడు. ఆతోట ఒక భూస్వామిది. ఆమనిషి తోట కాపలాదారు.
"ఇటువైపు నాకుందేలు వచ్చింది. చూశావా?" అని అడిగింది పాప. "చూడలేదుపాపా!తోటలోపల ఎక్కడ తిరుగుతోందో!వెదుకు కనిపిస్తుంది. ఏచెట్లజోలికీ వెళ్లకు." అన్నాడు.
 వెదుకుతూ "చంటీ... చంటీ" అని కుందేలును పిలుస్తూ లోనికెళ్లింది. కొంతదూరం వెళ్లాక ఒక చిలుక ఎగురుతూ వచ్చి పాప భుజంపై వాలింది.
"ఎవరిని పాపా పిలుస్తూ వెదుకుతున్నావు? కుందేలు కోసమేనా? "అని అడిగింది. "చిలకమ్మా!కుందేలు నా నేస్తం. ఈతోటలోకి వచ్చి తప్పిపోయింది. నువ్వు చూశావా?" అంది పాప.
"నేను చూశాను. నీకుందేలు పరుగెడుతూ వచ్చి,తోటమాలి గుడిసెలోనికి దూరింది. అది చూసి తోటమాలి గుడిసె తలుపు వేసి ,గొళ్లెం పెట్టాడు" చెప్పింది చిలుక.
 "మరి నేను అడిగితే చూడలేదన్నాడు. నాకుందేలును దాచి ఏం చేసుకుంటాడు? ఆడుకోవడానికి పిల్లవాడు కాదుకదా!" అడిగింది పాప. 
"పిచ్చితల్లీ!కుందేలును రాత్రి ఇంటికెళ్లేటప్పుడు తీసుకెళ్లి, చంపి కూరవండుకుని తింటాడు" చెప్పింది చిలుక .పాప ఆశ్చర్యపోయింది.
కుందేలును ఎలాతప్పించాలా అని పాప,చిలుక చాలాసేపుఆలోచిస్తూ ఉండిపోయారు. పాపకు ఒక ఆలోచన వచ్చింది. చిలుకకు చెప్పింది.
"భలే!భలే" అంది చిలుక. గుడిసెకు దారి చూపింది చిలుక. గుడిసె దగ్గర తోటమాలి ఉన్నాడు.
"కుందేలు కనిపించలేదా?" అన్నాడు.
 "ఇంత తోటలో ఎక్కడ ఉందో కనిపించలేదు .నాకాళ్లు నొప్పెడుతున్నాయి. ఇంటికెడుతున్నా."అంది పాప.
 "అలాగే వెళ్లు" అన్నాడు. 
"నన్నేమో ఏచెట్టు జోలికీవెళ్లొద్దన్నావు. మరి తోటకు అటువైపు కోతులు పండ్లను తింటూ,ఆకులు పీకేస్తూ గెంతులేస్తున్నాయి."అంది పాప. 
వెంటనే తోటమాలి పక్కనున్న కర్ర తీసుకుని కేకలేస్తూ,కోతులను తరమడానికి పరుగెత్తాడు.చెట్టుమీద దాక్కున్న చిలుక పాప దగ్గరకొచ్చింది.
 "తోటమాలిని భలే బోల్తా కొట్టించావ్!" అంది.
పాప చిలుక సాయంతో తలుపు గొళ్లెం తీసి లోనికెళ్లింది. గుడిసెలోపల దిగులుగా కూర్చుని ఉన్న కుందేలు పాపను చూసి సంతోషంతో గెంతులు వేసింది. పాప కుందేలును తీసుకుని చిలుక దారి చూపుతుండగా తోట బయటకొచ్చింది. చిలుక,లతకు,కుందేలుకు వీడ్కోలు చెప్పింది .లత కుందేలుతో ఇల్లు చేరింది.అప్పటికే అమ్మా, నాన్న వచ్చి ఉన్నారు.పాప,కుందేలు కనిపించకపోయేసరికి కంగారుగా చుట్టుపక్కల వెదుకుతున్నారు.
పాప కనిపించగానే సంతోషించారు. జరిగిన సంగతులు చెప్పింది లత. పాప తెలివికి మురిసిపోయారు.
ఎప్పుడూ అలా ఇల్లుదాటి, ఊరుదాటి వెళ్లవద్దని పాపకూ, కుందేలుకూ చెప్పారు. నరేననితలఊపింది కుందేలు."ఇంకెప్పుడూ ఊరుదాటి వెళ్లను"అంది లత.

కామెంట్‌లు