చిత్రాలు : జి.దివ్యాంజలి.9వక్లాస్ పి.ఎన్.ఎం హైస్కూల్ పంపినవారు...హిందీ టీచర్ పి విజయలక్ష్మి 

కామెంట్‌లు