జ్ఞాన వేత్త గురువు :- దిలీప్ నీర్మాల

 నాకు నడకలు నేర్పింది  మా నాన్న యినా
నాకు నడవడి నేర్పింది. నీవేగా ఓ గురుదేవా.
నాకు మాటలు నేర్పింది మా అమ్మయినా 
నాకు మంచిని నేర్పింది  నీవే గా ఓ గురుదేవా
 నాకు జ్ఞానం పంచింది నీవేగా ఓ గురుదేవా
నాకు మార్గం చూపింది నీవేగా ఓ గురుదేవా 
నాకు గమ్యం చూపింది నీవేగా ఓ గురుదేవా
జ్ఞానవేత్త వు నీవేగా ఓ గురుదేవా

కామెంట్‌లు