నేను నా హైస్కూల్ మిత్రులు.: డి. జ్వలిత ..

 1974 నాటి చిత్రం.... 47  సంవత్సరాల నాటి స్మృతి... 9 వ తరగతి అప్పుడు మనం...
1975 లో SSC, 1987లో డాక్టర్ బి. ఆర్. అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ డిగ్రీ వెలగ బెట్టాము.. ఇంటర్మీడియట్ ఇల్లా... 1975-80 మధ్య ఓ పంచవర్షం గుల్ల... ఆ గుల్లను ఎప్పుడు దులిపి బోర్లిద్దామన్నా... గుండెకు గండి పడతాంది.. అక్కరం అలుగు పారట్లేదు...

కామెంట్‌లు