గురువు;-:అన్నాడి జ్యోతి* :సిద్దిపేట‌*
*అజ్ఞాన తిమిరాన్ని పారద్రోలి విజ్ఞాన కాంతిని నింపే జ్ఞాన జ్యోతి*.

*విద్య అనెడి ధనమును విస్తారముగ యిచ్చి* 
*విశ్వమందు నిలుపు విజ్ఞులుగను*.

*సకల విషయములను చక్కగా నేర్పించి*,
*గుర్తింపు తెప్పించు గురువుయెపుడు*.

*ప్రజ్ఞ పెంచి గురువు ప్రావీణ్యులనుజేసి*
*సంఘమందు నిలుపు చతురులుగను*.

*చదువు విలువ చెప్పి సరిజేస్తు శిష్యులను*
*శిల్పమల్లె మలచు శిల్పియయ్యి*.

*తరువు లాంటి గురువు జ్ఞాన ఫలములిచ్చు*.
*అందుకున్నవారు ,ఆర్జించినవారు అన్నింట‌ిలోన ఆద్యులిలన*.

*ముందు వరుస నిలిచి  పొందు విజ్ఞానాన్ని*
*వెనుక బడినవంటె వెలుగు లేదు*.

*విద్యతోపాటుగా*
*వినయాన్ని అందించి*
*ప్రగతి పథము వైపు పంపు గురువు*.

*పూజ్యనీయులైన గురువు లందరికివే*
*అక్షర సుమాలతో*_
*వందనాలు అభినందనచందనాలు*.
        

కామెంట్‌లు