బతుకమ్మ ;-భరద్వాజరావినూతల -కొత్తపట్నం జిల్లా -ప్రకాశం 9866203795

 సాహితీబృందావనవేదిక 🦜ప్రక్రియ-సున్నితం--రూపకర్త -నెల్లుట్ల సునీత 
*************************** 
2️⃣6️⃣6️⃣)
తెలంగాణా ఆడోళ్ళ పండుగ 
పూలతో జరుగుతుంది నిండు
ఆనందాలు వెల్లివిరియ మెండుగ 
చూడచక్కని తెలుగు సున్నితంబు.---!
************************  
2️⃣6️⃣7️⃣)
తెలంగాణ ఔన్నత్యానికి ప్రతీక 
దీనిపోరాటానికి తునక 
ఆటపాటలతో అలరించెను చక్కగా 
చూడచక్కని తెలుగు సున్నితంబు.---!
*************************  
2️⃣6️⃣8️⃣)
బ్రతుకమ్మ పండుగ సంబరాలు 
తెలుగు సంస్కృతికి ఆనవాలు 
కలిగించు ఆడవాళ్ళకు శుభాలు 
చూడచక్కని తెలుగు సున్నితంబు.---!
*************************  
2️⃣6️⃣9️⃣)
ఆస్వీయు జమాసాన జరిగేపండుగ 
ఎంగిలిపూల బ్రతుకమ్మతో ప్రారంభం
సుద్దుల బ్రతుకమ్మతో ముగింపు 
చూడచక్కని తెలుగు సున్నితంబు.---!
*************************  
2️⃣7️⃣0️⃣)
ఆటపాటలతో జరిగెను కోలాహలం 
సిరిధాన్యాలు చేరుకలకాలం 
గౌరీని గంగొడి చేర్చే సంబరం 
చూడచక్కని తెలుగు సున్నితంబు.---!

కామెంట్‌లు