చిత్రం ; కోడూరి వైష్ణవి9వ, తరగతిZPHS గుర్రాలగొందిజిల్లా సిద్దిపేట. 

కామెంట్‌లు