సమస్యాపూరణలు;-మమత ఐల కరీంనగర్ 9247593432
 *నీతి లేని చోట నియమమేల*
ఆ.వె
మేలి మైన మదిని మెచ్చబోరు జనులు
చేరువైనను యెకసెకలుబోయి
చిన్నె లెన్నియొ బడి చిత్రాలు జేసేరు
*నీతి లేని చోట నియమమేల*
 సమస్య
*నీతిలేని చోట నియమమేల*
ఆ.వె
సవ్యమైనరీతి సంబరంబుఁ గొలుపు
పనికిరాని నడక తొణుకు నెపుడు
మిన్న నేను యనుచు సన్నగా జెప్పినన్
*నీతి లేని చోట నియమమేల*

కామెంట్‌లు