"య"కారమే శివము! "శంకర ప్రియ.," శీ ల., సంచార వాణి: 99127 67098
 👌"య"కారము జయ ప్రదము! 
      "ఆకాశ" మే! శివము!
      తెలుసుకొను మీ నిజము!
               శంకర ప్రియులార!!
      ( శంకర ప్రియ పదాలు., )
👌శ్రీ శివ పంచాక్షరి యే "తారక మహా మంత్రము"!   "నమః శివాయ".. అయిదు వర్ణములుగల "స్థూల పంచాక్షరి"! ఇందు లో.. "య"కారము అయిదవ వర్ణము!
👌"య"జ్ఞ స్వరూపాయ!
     సాంబ "సదాశివాయ"!
     దక్షాధ్వర హరాయ!
             నమో నమః శివాయ!
   ( "య"కార శివుని ప్రార్ధన)
 ⚜️ "య"కారము.. పంచ మహా భూతము లలో.. అయిదవ దైన "ఆకాశ" రూపమును పేర్కొను చున్నది! పంచ కృత్య దివ్య మూర్తు లలో.. "సదా శివుని"  సూచించు చున్నది!
👌భవ తారక మంత్ర మైన "ఓం నమః శివాయ".. ప్రణవ సహిత, శ్రీ శివ పంచాక్షరియే పావన మంత్రము! దీనిని అనుదినము, నియమ నిష్ఠలతో.. జపించండి!
          🔱ప్రార్ధనా పద్య రత్నము
          ( కంద పద్యము)
         యమునిని తన్నిన నిన్నును,
          యమ నియమము లాచరించి, అర్చింపంగా;
          యము డేమి చేయగల డిల?
           యమ దండనను తొలగించు! యమ యముడ! శివా!
       
       (.. శ్రీ శివ శతకము, డా. శ్రీపాదుక., )
 🔱 (పరమేశ్వరుడు .. కాల కాలుడు! కాలు డనగా మృత్యువు. మృత్యువునకు .. మృత్యువు. కనుక, మృత్యుoజయుడే శివుడు! భాగవ తోత్తము డైన మార్కండేయుని మరణ భయమును పోగొట్టాడు.. మహా దేవుడు. భక్త మార్కండేయుడు.. శివానుగ్రహము వలన, "చిరం జీవి"యై నాడు! )
          ఓం నమః శివాయ! 
ఓం నమో భగవతే రుద్రాయ!

కామెంట్‌లు