విచిత్రంగా ...!!(మాటలు ..ఆన్షి ,రాతలు ..కె.ఎల్వీ)

 నాముఖం చూసి 
మీరంతా ..అలా ,
భయపడితే ఎలా !
రూపంలో మార్పుచూసి 
ఎవరో అనుకుంటారా ?
మాస్కుకింది 
ముఖంచూసి 
చెప్పండి అసలునేనెవరో !
కోతిని కాదు ....
కొండముచ్చును 
అసలేకాదు ....
రాక్షసిని కాదు ...
భయపెట్టే.....
భూతాన్నికానేకాదు...!
విచిత్ర వేశాలకు-
నేనే ముందుంటా ...
నన్ను గుర్తుపట్టనివారికి 
నాపేరు " ఆన్షి "అని 
అల్లరిచేస్తూ .....
అందరికీచెబుతుంటా !!

కామెంట్‌లు