గొప్ప సాధనం @ కోరాడ నరసింహా రావు !
 పుస్తక దినోత్సవ ప్రత్యేకం        
          ******
కేవల పుస్తకాలు కావవి... !
   అక్షర దివ్యాస్త్రా లను నింపు      కున్న పదాలఅమ్ముల పొదులు!
    మెదళ్లను పదునుదేల్చు పరి కరాలు !!
   ముక్తిమార్గమునుజేర్చు  జ్ఞాన
వారధులవి !
   విజ్ఞానముతో నిండిన బాండా గారములు  !
విలువను తెలుసుకు, వినియో గించుకున్నవారేకదా వివేకులు !
పుస్తకములతోఇల్లంతానింపుట 
కన్నా... ఒక్క మంచిపుస్తకము ను శ్రద్ధగ చదివి, సారమును తెలుసుకునీ...ఆచరించుటే... 
అత్యుత్తమము !
పుస్తకము, హస్త భూషణమో 
ప్రదర్శనా పరికరమో కాదు సోద రా... !
మన మెదడును వికసింప జేయు గొప్ప సాధనం !!
    ******

కామెంట్‌లు