సమస్యాపూరణం;-మమత ఐలకరీంనగర్9247593432
 *మూర్ఖుడు మోక్షంబునొందె మోహము చేతన్*
క.
ధార్ఖానై హింసించెడి
మూర్ఖత్వపు గుణము మార్చ మురిపెము జూపన్
జార్ఖండున స్త్రీ నటనకు
*మూర్ఖుడు మోక్షంబునొందె మోహము చేతన్*

కామెంట్‌లు