శంకర గురువర్యులు"శంకర ప్రియ.," శీల., సంచారవాణి: 99127 67098
   👌శంకర భగవానుని
         భవ్య దివ్య రూపులు!
          శంకర గురువర్యులు!
              శంకర ప్రియులార!
       (-- శంకర ప్రియ పదాలు.,)
👌జగదీశ్వరులైన శంకర భగవానుని స్వరూపులే.. జగద్గురువులైన శంకర భగవత్పాదులు! మన సనాతన భారతీయ సంస్కృతీ వైభవమును.. ఈ ప్రపంచమునకు చాటిచెప్పిన గురువర్యులు.. ఆది శంకరులు!
👌"శంకరః శంకరః సాక్షాత్!" యనెడు ఆర్యోక్తి ప్రకారం; పరమేశ్వరుని అవతారమూర్తియే.. "పరివ్రాజక శిరోమణి" అయిన జగద్గురువులు, ఆదిశంకరాచార్యులు!
⚜️ కంద పద్యము 
      శంకర పావన సత్పద
       పంకజ మధుపాన మతికి, ప్రజ్ఞానిధికిన్,
       శంకర భగవత్పాదుల
       కంకిత మయ్యెను హృదయము, వందన మొసగన్
    
      ( "శంకర భగవత్పాదులు" మధురకవి, శ్రీదేవులపల్లి చెంచు సుబ్బయ్య శర్మ.,)

కామెంట్‌లు