మా అమ్మ!!; - ప్రతాప్ కౌటిళ్యా
అమ్మ ఎలా ఉంటుందని
అమ్మ ఎక్కడ ఉంటుందని ఎవరైనా అడిగితే

మా అమ్మ చెట్టులా ఉంటుందని
చెట్టు లో ఉంటుందని చెప్తాను నేను!!

పూలు ఫలాల్ని తన శరీరాన్ని
సర్వం త్యాగం చేసి
ఏమీ ఆశించని చెట్టు
మన అమ్మ కాదా!!?

తన నీళ్లు తను త్రాగక
తన ఒడిలో భూమిని తడిచేసి
తన తనువు తరులకు గిరులకు ఇచ్చి
దాహం తీర్చిన
ఏమీ ఆశించని నదీ మన అమ్మ కాదా!!?

అమ్మ ఎలా ఉంటుందని ఎక్కడ ఉంటుందని ఎవరైనా అడిగితే
మా అమ్మ నదిలా ఉంటుందని
నదిలో ఉందని అని చెప్తాను నేను!!?

తన ఊపిరి తను తీసుకోక
అందరికీ శ్వాసయై శాశ్వతమై
తన తనువు అశాశ్వతం చేసుకొని
ఏమీ ఆశించని గాలి మన అమ్మ కాదా!!?

అమ్మ ఎలా ఉంటుందని ఎక్కడ ఉంటుందని ఎవరైనా అడిగితే
మా అమ్మ గాలిలా ఉంటుందని
గాలిలో ఉంటుందని చెప్తాను నేను!!?

పంచభూతాలను పంచి ఇచ్చి
ప్రకృతిని ప్రాణుల్ని పుట్టించి ఇచ్చి
తన దేహం త్యాగం చేసిన
భూదేవి మన అమ్మ కాదా!!?

అమ్మ ఎలా ఉంటుందని ఎక్కడ ఉంటుందని ఎవరైనా అడిగితే
మా అమ్మ భూదేవి లా ఉంటుందని
పంచభూతాల్లో ఉంటుందని చెప్తాను నేను!!

మాతృ దినోత్సవ సందర్భంగా
Pratapkoutilya lecturer in Bio-Chem palem nagarkurnool dist 🙏❤️🙏
SRI SRI KALAVEDIKA President dist
8309529273

కామెంట్‌లు
Ramakrishna Aturu చెప్పారు…
అమ్మా ను సమస్త పంచభూతాలు తో పోల్చడం చాలా బాగుంది.